Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
재질 두께 mm 표면고유저항값 Ω/□ 정전기량 ㎸/㎠ Cell형태 FISH EYE GEL MIGRATION 으로 인한 STAIN SMOG Mu POWDER
LLD ASA 0.20 1011 0.05 초미세
타원형
No No No No
 
용융지수 밀도 연화점 저온 취하온도 인장강도
(항복점)
인장강도
(파단점)
신장율
(파단점)
굴곡강성 인열
강도
낙하
충격강도
g/10min g/㎤ kg/㎠ kg/㎠ kg/㎠ kg/㎠ g/㎛
2.0 0.935 107 -79 MD : 140
TD : 130
MD : 400
TD : 350
MD : 650
TD : 800
MD : 2,600
TD : 3,500
MD : 130
TD : 125
MD : 400
TD : 800

 

 


 
Untitled Document